Tietosuojaseloste

Tiedot päivitetty 22.03.2023

Rekisterin pitäjä: Kyron sairauskassa
Rekisterin osoite: Hammareninkatu 10,39200 Kyröskoski
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Sirpa Ekstam puh. 040 179 0001, kyron.sairauskassa@outlook.com


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös kassan vakuutussuhteen hoito, asiakaspalvelu ja vakuutussuhteeseen perustuva tilastointi ja raportointi.

Perusteena käsittelylle on laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista, vakuutuskassalaki, sairausvakuutuslaki ja sairauskassan säännöt.


Rekisteröityjen ryhmät

Kyron sairauskassan vakuutetut


Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vakuutetulta itseltään sekä toimintapiirin työnantajilta (työsuhteen alkaminen ja päättyminen sekä vakuutusmaksun perintä).

Tietoja kerätään myös korvauskäsittelyn yhteydessä (yhteystiedot ja maksuosoitteet). Sopimuskumppanit  (esim. apteekit) toimittavat kassaan tietoja asiointiajan kohdista, asioinnin syistä ja kustannuksista.

Rekisteriin tallennetaan henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, tilinumero sekä vakuuttamiseen liittyvät perustiedot työsuhteen kestosta ja työnantajasta. Lisäksi rekisteriin tallennetaan lisäetuuskorvausten hakemus-, ratkaisu-, maksu- ja käsittelytietoja.

Eläkeyhtiöiltä saatava tieto: vakuutusmaksutiedot.

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan vain lain eläkesäätiöistä ja eläkekassoista, 17 luku, 15 §:n mukaisissa tilanteissa esimerkiksi vakuutusalan lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterien suojaus

Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus (Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista, 17 luku, 4§). Jos havaitsemme, että kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötietoja käytetään väärin, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Tietoja säilytetään muihin kuin vakuuttamiseen ja sääntöjen mukaisiin korvauksiin liittyvien syiden kuten kirjanpidon vuoksi lain määräämän ajan. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua rekisterissä oleviin henkilötietoihin sekä pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

Huomioitavaa on, että kassalla on monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietoja jäsenyyden ajan ja jopa sen jälkeen, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi (esim. kirjanpitolaki). Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen, mikäli se teknisesti ja turvallisesti on mahdollista. Jos rekisteröity haluaa käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, tulee pyyntö tehdä kirjallisesti kassalle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

Scroll to Top